Interneto bankas

2019-12-06

Strategy Opportunity investavimo kryptis***

Pagrindinis investavimo pagal šią kryptį tikslas – atsižvelgiant į prisiimamą riziką gauti didžiausią grąžą.

Pelningumas

  • Valiuta EUR
  • Vieneto vertė144,0060 (2019-12-04)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai 5 metai Nuo metų pradžios
Strategy Opportunity investavimo kryptis***-0,25%-0,31%0,59%4,43%7,54%15,64%21,93%12,97%

Vidutinis metinis pelningumas

2 metai 3 metai 5 metai Nuo įsteigimo
Strategy Opportunity investavimo kryptis***3,52%4,96%4,04%5,21%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„Euro Bobl Future 5 Year Dec 2019“ 9,90
„SEB Emerging Marketsfond“ 6,20
„SEB High Yield“ 5,00
„SEB Asset Selection Opportunistic“ 4,10
„SEB Kortrantefond SEK“ 3,80
„SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund“ 3,00
„Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund“ 2,90
„IPM UCITS Umbrella ICAV - IPM Systematic Macro UCITS Fund“ 2,10
„SEB Obligationsfond“ 2,00
„MSCI World Index Future 2019-12-20“ -8,70

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-09-30

Investavimo programa (strategija)

Investicinis portfelis pagal šią kryptį skirstomas atsižvelgiant į makroekonomikos būklę, norint, kad, laikui bėgant, grąžos rodikliai būtų stabilesni. Tai padaroma įgyvendinant procesą, kurio tikslas – rasti geriausią turto klasių proporciją. Lėšos pagal kryptį investuojamos į diversifikuotą įvairių turto klasių portfelį. Paprastai didžioji lėšų dalis investuojama į didelės rizikos turto klases. Nedidelė lėšų dalis investuojama ir į mažos rizikos turto klases. Siekiant padidinti efektyvumą ir suvaldyti riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į investicinius fondus, į fondus, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF), taip pat į išvestines finansines priemones. Kadangi investuojama į įvairias turto klases, ši investavimo kryptis galėtų sudaryti reikšmingą investavimo portfelio dalį. Investavimo kryptis tinka tiek aktyviam, tiek ir pasyviam investuotojui.

Investicijų valdytojai

Šiuo metu lėšos yra investuojamos į fondą – „SEB Strategy opportunity“ investicijų užsienio valiuta vertė yra apskaičiuojama pagal fondo investicinių vienetų vertę eurais. Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma kiekvieną fondo darbo dieną.

Norint paskirstyti investicinio portfelio turtą, pirmiausia parenkama geriausia investicinio portfelio sudėtis atsižvelgiant į SEB prognozuojamus rizikos ir grąžos rodiklius. Toliau kiekvienos turto klasės fondai atrenkami atsižvelgiant į šių fondų riziką ir individualius fondų valdytojų įgūdžius. Paskutinis žingsnis – parinkti geriausią rizikos ir grąžos santykį modeliuojant įvairias galimas rinkos situacijas. Fondo rizika nustatoma atsižvelgiant į didžiausią tikėtiną vertės sumažėjimą per tam tikrą laikotarpį VaR („Value at Risk“). Tikėtina, kad pagal šį modelį 99 proc. atvejų per 20 dienų fondas turėtų neprarasti daugiau kaip 9 proc. vertės. Valdytojų tikslas – pasiekti, kad ilgalaikė fondo metinė grąža 4–5 proc. viršytų nerizikingo turto grąžą. Siektinas standartinis nuokrypis – neviršyti 11 procentų, tačiau valdytojai nesuteikia garantijų, kad tikslai bus įgyvendinti.

Investavimo krypties rizika

Investavimo krypties rizikos kategorija nustatyta naudojant fondo investicinio vieneto vertės kitimo duomenis, kurie gali patikimai neparodyti investavimo krypties būsimos rizikos kategorijos.

Investavimo krypties rizika ribojama, kadangi yra nustatyta fondo, į kurį investuojamos lėšos, didžiausia leistina rizika. Rizika valdoma paskirstant fondo investicijas į įvairias turto klases.

Kredito rizika, sandorio šalies rizika, likvidumo rizika, operacinė rizika, valiutos kursų rizika nėra tinkamai įvertinta klasifikacijos skalėje, bet vis tiek daro įtaką investicijų pagal investavimo kryptį vertei.

Pagrindiniai duomenys


Investavimo krypties informacija:
Investavimo krypties veiklos pradžia 2012-05-17
Apskaitos valiuta EUR
Paprastai investuojama 5 metus ir ilgiau
Investavimo objektas „SEB Strategy Opportunity Fund“
Investavimo objekto pagrindiniai duomenys:
Bazinė valiuta EUR
Klasė ICP (H-EUR)
ISIN kodas LU1124618171
Bloomberg trumpinys SSOIPHE LX
Valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“
Bendra rinkos vertė (Eur) 27.622.590,84
Turto dalis investavimo kryptyje (%) 100

Rizikos rodikliai

Mažesnė rizika

Didesnė rizika


Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* atnaujinta 2019-12-04

Kita informacija

Papildoma informacija dėl operacijų su investiciniais vienetais atlikimo terminų
Investicinių vienetų, investuojamų pagal šią kryptį, operacijos gali būti atliekamos per ilgesnius negu kainyne nustatytus terminus, bet ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas.

Valdytojo komentarai

--

Svarbi informacija

Pateikiama informacija yra skirta esantiems ir galimiems draudėjams, kurie yra apsidraudę ar ketina apsidrausti investiciniu gyvybės draudimu AB „SEB gyvybės draudimas“. Draudikas nustato investicijų pagal investavimo kryptį vertę ir investicinio vieneto kainą kiekvieną darbo dieną. AB „SEB gyvybės draudimas“ netaiko jokių papildomų atskaitymų nuo fondo vieneto vertės.
Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti. Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.
Pagal investavimo kryptį lėšos investuojamos užsienio rinkose, todėl užsienio valiutų vertės svyravimas gali turėti įtakos investavimo krypties investicinių vienetų vertės didėjimui ar mažėjimui.
Duomenys apie AB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą investavimo kryptį negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti kurių nors vertybinių popierių.

Sąvokos

Gyvybės draudimo investavimo krypties apskaitos valiuta.
Investavimo kryptis investuoja į besivystančias rinkas, kuriose galimas ekonominis ir politinis nestabilumas, dideli valiutų kursų svyravimai bei mažas likvidumas vietinėse rinkose.
Investicijų pagal investavimo kryptį rizikos ir grąžos santykis.
Bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas valdymo įmonei. Investicinio fondo sudarymo tikslas – viešai platinant investicinius vienetus, sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir kitą likvidų turtą.
Finansinės priemonės, kurių charakteristika ir vertė priklauso nuo pagrindinės priemonės ar turto (prekės, obligacijos, akcijos ar valiutos) charakteristikos ir vertės.
Tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali padidinti subfondo svyravimus. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms investuotojai gali gauti minimalią grąžą, neuždirbti pelno arba net patirti nuostolį dėl šių investicijų. Investavimas į šias priemones gali sumažinti galimybę uždirbti ir esant finansų rinkų augimui.
Tai rizika, kad skolos vertybinių popierių emitentas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų.
Rizika, kad kurį nors turtą gali būti sunku parduoti tam tikru laiku pagrįsta kaina.
Nuostoliai, kurių gali atsirasti dėl apskaitos sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.
Tai tokia priemonė, kuria naudojantis investuotą kapitalą galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus. Tai gali būti grynieji pinigai, indėliai bankuose, iždo vekseliai (trumpalaikiai – iki 1 metų – Vyriausybės vertybiniai popieriai), pinigų rinkos fondų vienetai.
Investuojant į kitų šalių rinkas susiduriama su konkrečioje šalyje taikomomis taisyklėmis ir standartais, galimais jų pakeitimais (pvz.: valiutos konvertavimas, mokesčiai, operacijų tikrinimai, nuosavybės teisės apribojimai, rizika, susijusi su įstatymų ar nutarimų įgyvendinimu), kurie gali daryti neigiamą įtaką investicijoms. Investicijos mažiau išsivysčiusiose finansų rinkose gali didinti šią riziką.
Rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų (pvz., nesumokės sutartos sumos ar, kaip sutarta, neperleis vertybinių popierių).
Tai vertybiniai popieriai, kurių leidėjas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima įsipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti pagrindinę skolą – nominaliąją vertę ir palūkanas, jeigu jos buvo nustatytos.
Tai obligacijos, kurių investicinis reitingas yra mažesnis nei BBB.
Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.Standartinis nuokrypis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į investicijų grąžą eurais.

PASTABA. Investicijas pagal atitinkamas investavimo kryptis sudaro vertybiniai popieriai arba kitos investavimo priemonės (investavimo objektai).

Investavimo portfelio valdymo metodai, kurie buvo pelningi esant normalioms rinkos sąlygoms, gali būti nepelningi ar net nuostolingi esant neįprastoms sąlygoms.
Investuojama į vertybinius popierius, išleistus ne investavimo krypties apskaitos valiuta. Dėl to patiriama valiutos kursų rizika, atsirandanti dėl valiutos kursų pokyčių.

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

2019-12-06, penktadienis, 08:42

S|E|B

Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

Attention!This screen resolution is not supported.

Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.