Interneto bankas

2019-12-06

„Multi Asset Balance“ investavimo kryptis***

Pagrindinis investavimo pagal šią kryptį tikslas – ilgesniu laikotarpiu dalyvauti kylančiose finansų rinkose ribojant investicijų nuvertėjimo riziką trumpesniu laikotarpiu.

Pelningumas

  • Valiuta EUR
  • Vieneto vertė73,7489 (2019-12-04)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai 5 metai Nuo metų pradžios
„Multi Asset Balance“ investavimo kryptis***-0,35%0,12%-0,42%2,41%4,93%7,34%10,54%8,06%

Vidutinis metinis pelningumas

2 metai 3 metai 5 metai Nuo įsteigimo
„Multi Asset Balance“ investavimo kryptis***1,54%2,39%2,02%2,45%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„Robeco QI Global Dynamic Duration“ 18,50
„SEB Fund 4 - SEB Short Bond Fund Euro“ 18,30
„T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund“ 6,60
„Artisan Partners Global Funds - Global Value Fund“ 5,00
„Morgan Stanley Investment Funds - Global Mortgage Securities Fund“ 4,20
„Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund“ 4,10
„SEB Asset Selection Opportunistic“ 4,00
„Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund“ 3,00
„Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund“ 2,90
„IPM UCITS Umbrella ICAV - IPM Systematic Macro UCITS Fund“ 2,80

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2015-03-31

Investavimo programa (strategija)

Krypties lėšos investuojamos į obligacijas, valiutas, akcijas ir žaliavas. Iki 100 % lėšų gali būti investuojama į akcijas. Lėšos taip pat gali būti investuojamos ir į pinigų rinkos priemones. Siekiant suvaldyti riziką ir padidinti investicijų pagal kryptį pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Norint geriau valdyti lėšas, ši investavimo programa gali būti įgyvendinama investuojant į kintamojo kapitalo bendroves ir investicinius fondus, kurių bendra investavimo programa atitinka investavimo programą pagal šią kryptį.

Investicijų valdytojai

Šiuo metu lėšos yra investuojamos į Liuksemburge registruotą SEB Asset Management valdytojų komandos iš Stokholmo valdomą fondą – „SEB deLuxe Multi Asset Balance“. Fondo mokami dividendai reinvestuojami. Investicijų užsienio valiuta vertė yra apskaičiuojama pagal fondo investicinių vienetų vertę eurais. Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma kiekvieną fondo darbo dieną.

Investavimo krypties rizika

Fondo rizika nustatoma atsižvelgiant į didžiausią tikėtiną vertės sumažėjimą per tam tikrą laikotarpį VaR („Value at Risk“). Tikėtina, kad 99 proc. atvejų per 20 dienų fondas turėtų neprarasti daugiau kaip 6 proc. vertės.

Investavimo krypties rizikos kategorija atitinka fondo, į kurį investuojamos lėšos, didžiausią leistiną riziką. Rizikos kategorija, nustatyta naudojant istorinius fondo grąžos duomenis, būtų mažesnė. Ankstesni duomenys gali patikimai neparodyti investavimo krypties būsimos rizikos.

Investavimo krypties rizika ribojama, kadangi yra nustatyta fondo, į kurį investuojamos lėšos, didžiausia leistina rizika. Rizika valdoma paskirstant fondo investicijas į įvairias turto klases.

Kredito rizika, sandorio šalies rizika, likvidumo rizika, operatyvinė rizika, valiutos kursų rizika nėra tinkamai įvertinta klasifikacijos skalėje, bet vis tiek daro įtaką investicijų pagal investavimo kryptį vertei.

Pagrindiniai duomenys


Investavimo krypties informacija:
Investavimo krypties veiklos pradžia 2011-05-30
Apskaitos valiuta EUR
Paprastai investuojama 3 metus ir ilgiau
Investavimo objektas „SEB deLuxe Multi Asset Balance“
Investavimo objekto pagrindiniai duomenys:
Bazinė valiuta EUR
Klasė ID (EUR)
ISIN kodas LU0383702510
Valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“
Bendra rinkos vertė (Eur) 3.346.778,03
Turto dalis investavimo kryptyje (%) 100

Rizikos rodikliai

Mažesnė rizika

Didesnė rizika


Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* atnaujinta 2019-12-04

Kita informacija

Papildoma informacija dėl operacijų su investiciniais vienetais atlikimo terminų
Investicinių vienetų, investuojamų pagal šią kryptį, operacijos gali būti atliekamos per ilgesnius negu kainyne nustatytus terminus, bet ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas.

Valdytojo komentarai

--

Svarbi informacija

Pateikiama informacija yra skirta esantiems ir galimiems draudėjams, kurie yra apsidraudę ar ketina apsidrausti investiciniu gyvybės draudimu AB „SEB gyvybės draudimas“. Draudikas nustato investicijų pagal investavimo kryptį vertę ir investicinio vieneto kainą kiekvieną darbo dieną. AB „SEB gyvybės draudimas“ netaiko jokių papildomų atskaitymų nuo fondo vieneto vertės.
Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti. Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.
Pagal investavimo kryptį lėšos investuojamos užsienio rinkose, todėl užsienio valiutų vertės svyravimas gali turėti įtakos investavimo krypties investicinių vienetų vertės didėjimui ar mažėjimui.
Duomenys apie AB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą investavimo kryptį negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti kurių nors vertybinių popierių.

Sąvokos

Gyvybės draudimo investavimo krypties apskaitos valiuta.
Investavimo kryptis investuoja į besivystančias rinkas, kuriose galimas ekonominis ir politinis nestabilumas, dideli valiutų kursų svyravimai bei mažas likvidumas vietinėse rinkose.
Investicijų pagal investavimo kryptį rizikos ir grąžos santykis.
Bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas valdymo įmonei. Investicinio fondo sudarymo tikslas – viešai platinant investicinius vienetus, sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir kitą likvidų turtą.
Finansinės priemonės, kurių charakteristika ir vertė priklauso nuo pagrindinės priemonės ar turto (prekės, obligacijos, akcijos ar valiutos) charakteristikos ir vertės.
Tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali padidinti subfondo svyravimus. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms investuotojai gali gauti minimalią grąžą, neuždirbti pelno arba net patirti nuostolį dėl šių investicijų. Investavimas į šias priemones gali sumažinti galimybę uždirbti ir esant finansų rinkų augimui.
Tai rizika, kad skolos vertybinių popierių emitentas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų.
Rizika, kad kurį nors turtą gali būti sunku parduoti tam tikru laiku pagrįsta kaina.
Nuostoliai, kurių gali atsirasti dėl apskaitos sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.
Tai tokia priemonė, kuria naudojantis investuotą kapitalą galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus. Tai gali būti grynieji pinigai, indėliai bankuose, iždo vekseliai (trumpalaikiai – iki 1 metų – Vyriausybės vertybiniai popieriai), pinigų rinkos fondų vienetai.
Investuojant į kitų šalių rinkas susiduriama su konkrečioje šalyje taikomomis taisyklėmis ir standartais, galimais jų pakeitimais (pvz.: valiutos konvertavimas, mokesčiai, operacijų tikrinimai, nuosavybės teisės apribojimai, rizika, susijusi su įstatymų ar nutarimų įgyvendinimu), kurie gali daryti neigiamą įtaką investicijoms. Investicijos mažiau išsivysčiusiose finansų rinkose gali didinti šią riziką.
Rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų (pvz., nesumokės sutartos sumos ar, kaip sutarta, neperleis vertybinių popierių).
Tai vertybiniai popieriai, kurių leidėjas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima įsipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti pagrindinę skolą – nominaliąją vertę ir palūkanas, jeigu jos buvo nustatytos.
Tai obligacijos, kurių investicinis reitingas yra mažesnis nei BBB.
Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.Standartinis nuokrypis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į investicijų grąžą eurais.

PASTABA. Investicijas pagal atitinkamas investavimo kryptis sudaro vertybiniai popieriai arba kitos investavimo priemonės (investavimo objektai).

Investavimo portfelio valdymo metodai, kurie buvo pelningi esant normalioms rinkos sąlygoms, gali būti nepelningi ar net nuostolingi esant neįprastoms sąlygoms.
Investuojama į vertybinius popierius, išleistus ne investavimo krypties apskaitos valiuta. Dėl to patiriama valiutos kursų rizika, atsirandanti dėl valiutos kursų pokyčių.

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

2019-12-06, penktadienis, 08:43

S|E|B

Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

Attention!This screen resolution is not supported.

Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.