Interneto bankas

2020-01-19

„SEB Sustainability Fund Europe“

Fondas investuoja daugiausia į Europos bendroves arba bendroves, kurių akcijomis prekiaujama Europos biržose.

Pelningumas

  • Valiuta EUR
  • Vieneto vertė5,6060 (2020-01-16)
  • Grynųjų aktyvų vertė-,-- (2020-01-16)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo metų pradžios
„SEB Sustainability Fund Europe“-0,16%0,43%5,61%8,43%19,07%24,41%38,28%93,85%-0,67%

Vidutinis metinis pelningumas

2 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo įsteigimo
„SEB Sustainability Fund Europe“4,17%7,55%6,70%6,84%8,54%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„Roche Holding“ 4,30
„Nestle“ 3,60
„GlaxoSmithKline“ 3,10
„L'Oreal“ 2,80
„Unilever PLC“ 2,70
„Sanofi“ 2,60
„Ashtead Group PLC“ 2,20
„Cie Generale des Etablissements Michelin“ 2,20
„Swisscom“ 2,10
„Aena SME SA“ 2,10

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-06-30

Investavimo strategija

Fondas investuoja daugiausia į Europos bendroves arba bendroves, kurių akcijomis prekiaujama Europos biržose. Norėdami atrinkti geriausias bendroves valdytojai taiko fundamentinius tyrimus. Tokia bendrovė turėtų būti palankiai įvertinta, jos akcijos kaina stabili, o vadovų komanda profesionali. Kadangi fondas investuoja į vertybinius popierius, išleistus kitomis valiutomis negu fondo bazinė valiuta, fondo grąžai gali daryti įtaką ir valiutų kurso pokyčiai.

Investicijų valdytojai

Fondą valdo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdytojų komanda „Global Equity“. Vyriausiasis fondo valdytojas – Jonas Linnellas. Stokholme dirbanti valdytojų komanda fondą valdo laikydamasi nustatytų taisyklių ir procesų.

Pagrindiniai duomenys

Platinimo valiuta EUR
Platinimo valiuta EUR
Klasė C (EUR)
ISIN kodas LU0030166507
Bloomberg trumpinys SKAEQCI LX
Pradinė investicinio vieneto vertė 2,3455
Min. investicijos 25,00
Valdymo bendrovė SEB Investment Management AB
Dividendų politika kaupiami

Fondo kaštai

Valdymo mokestis (%) 1,40
Platinimo/ įmokos mokestis (%) 1,00
Sėkmės mokestis (%) 0,00
Einamasis mokestis (%) 1,46

* atnaujinta 2020-01-13

Rizikos rodikliai

Mažesnė rizika

Didesnė rizika


Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nuokrypio nuo indekso paklaida (2019-12-31) 2,44
Alfa (2019-12-31) -0,98
Beta (2019-12-31) 0,94

* atnaujinta 2020-01-16

 

Kita informacija

Su 5 metų fondo rezultatais arba fondo rezultatais nuo veiklos pradžios (jei fondas veikia trumpiau nei 5 metus) galite susipažinti interneto svetainėje http://www.sebgroup.lu

Valdytojo komentarai

Svarbi informacija

Rekomenduojame prieš pasirašant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais. Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir tapti Jums netaikytina.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Sąvokos

Kintamumu pagrįstas rodiklis, išreikštas rizikos skalėje nuo 1 iki 7 ir parodantis fondo rizikos lygį bei potencialią grąžą.
Rodiklis, rodantis investicinio fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio skirtumą. Teigiamas alfa rodiklis rodo investuotojo gautą papildomą grąžą palyginus su rinkos grąža. Pvz., Alfa rodiklio reikšme 0,4 reiškia, kad fondo pelningumas buvo 0,4 proc. p. aukštesnis negu rinkos (lyginamojo indekso). Alfa reikšmė -0,6 reiškia, kad fondo grąža buvo 0,6 proc. p. mažesnė negu rinkos.
Rodiklis, rodantis, kiek pasikeičia investicinio fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei. Rodiklio reikšmė 1,2 reiškia, kad prognozuojant 10 proc. rinkos indekso augimą, fondo vieneto vertė turėtų išaugti 12 procentų. Fondo, kurio beta rodiklis mažesnis už vienetą, rezultatai meškos rinkoje turėtų būti geresni negu lyginamojo indekso, tačiau fondo vertė lėčiau augtų buliaus rinkoje.
Liuksemburge registruoti SEB fondai gali leisti įvairių klasių vienetus / akcijas. C klasės vienetų / akcijų turėtojams dividendai nėra išmokami, o fondo gautos pajamos yra perinvestuojamos. D klasės vienetų / akcijų turėtojams dividendai gali būti išmokami valdymo įmonės / fondo sprendimu. Fondai gali turėti skirtingų klasių sub-fondo vienetų, kurių valiuta skiriasi nuo sub-fondo bazinės valiutos, tačiau tokių klasių vienetų vertė bus draudžiama nuo valiutos rizikos. Jeigu sub-fondo vieneto valiuta draudžiama nuo kurso pokyčio bazinės valiutos atžvilgiu, prie vieneto klasės valiutos trumpinio bus pridedama „H-“. Pavyzdžiui „(H-EUR)” reiškia, kad fondo vieneto vertė eurais yra apdrausta nuo valiutos kurso svyravimo fondo bazines valiutos atžvilgiu.
Bazinė valiuta – fondo / sub-fondo apskaitos valiuta. Fondo vienetų valiuta – atitinkamos fondo vieneto klasės valiuta. Platinimo valiuta – valiuta, kuria SEB bankas platina fondo vienetus / akcijas ir kuria atsiskaitoma už įsigyjamus ir išperkamus fondo vienetus.
Rodiklis naudojamas apskaičiuojant obligacijų palūkanų normos riziką. Kuo aukštesnė rodiklio reikšmė, tuo didesnis potencialus pelnas mažėjant palūkanų normoms rinkoje arba didesnis potencialus nuostolis didėjant palūkanų normoms.
Dydis, atspindintis, kokia grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetui (skaičiuojama grynųjų aktyvų vertę padalinus iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).
Atitinkamo fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas.
Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturčio teisę į investicinio fondo turto dalį.
Valdymo įmonės pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža.
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su lyginamojo indekso atitinkamu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnis gali būti fondo pelningumo nuokrypis nuo lyginamojo indekso pelningumo.
Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo platintojo suteiktas paslaugas įsigydamas fondo vienetų.
Tai tarptautinės reitingų agentūros, klasifikuojančios investicinius fondus, reitingai. Didesnis žvaigždučių skaičius (kinta nuo 1 iki 5) reiškia geresnį investicinio fondo rezultatą, palyginti su panašaus fondo rezultatu per praėjusį laikotarpį. Reitingai nustatomi tik tų investicinių fondų, kurie veikia nors trejus metus
Atlyginimas valdymo įmonei, priklausantis nuo fondo rezultatų. Dažniausiai šis mokestis išreikiamas procentais, apskaičiuojamais nuo pelningumo ribą viršijančio investicinio prieaugio per vienus metus. Paparastai taikomas vieneto vertės, nuo kurios pradedamas apskaičiuoti sėkmės mokestis, principas.
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo arba lyginamojo indekso savaitinis pelningumas, palyginti su jų vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika
Rodiklis, rodantis papildomos grąžos dydį, tenkantį vienam rizikos (standartinio nuokrypio) vienetui.
Metinių išlaidų dydis, kuris apima pagrindinius investicinio fondo per praėjusius metus patirtus mokesčius ir išlaidas, dengiamas iš fondą sudarančio turto.
Apskaičiuojant einamąjį mokestį įtraukiamos visos mokamos sumos (jeigu jos dengiamos iš fondą sudarančio turto) valdymo įmonei (valdymo mokestis), depozitoriumui, turto saugotojams, finansų patarėjams, audito išlaidos, išlaidos teisinėms paslaugoms ir kt. Į einamąjį mokestį kai kurie mokesčiai neįtraukiami, pvz., platinimo mokestis, kurį investuotojas sumoka tiesiogiai platintojui.
Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui už suteiktas paslaugas. Dažniausiai nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis.
Tikėtinas pelnas, gaunamas už obligacijas ar kitas fiksuoto pajamingumo priemones, jeigu jos išlaikomos iki išpirkimo termino.

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

2020-01-19, sekmadienis, 02:21

S|E|B

Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

Attention!This screen resolution is not supported.

Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.