Interneto bankas

2019-12-06

Ilgalaikio investavimo kryptis

Pagrindinis investavimo pagal šią kryptį tikslas – pasirinkus didelę riziką gauti kuo didesnę grąžą.

Pelningumas

 • Valiuta EUR
 • Vieneto vertė5,4967 (2019-12-04)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo metų pradžios
Ilgalaikio investavimo kryptis0,84%0,87%6,03%10,68%12,36%17,62%27,27%87,91%21,08%

Vidutinis metinis pelningumas

2 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo įsteigimo
Ilgalaikio investavimo kryptis5,11%5,56%4,94%6,51%1,16%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„Roche Holding“ 3,00
„Citigroup“ 2,50
„JPMorgan Chase“ 2,20
„Comcast“ 2,20
„International Business Machines“ 2,10
„Oracle“ 2,00
„Hewlett Packard Enterprise“ 1,90
„LyondellBasell Industries“ 1,90
„PACCAR“ 1,80
„Accenture“ 1,80

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-09-30

Investavimo programa (strategija)

Investuojama į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas. Norint geriau valdyti lėšas, galima investuoti į kintamojo kapitalo bendroves, kurių bendra investavimo programa atitinka investavimo pagal šią kryptį programą. Norint valdyti riziką ir padidinti investicijų pagal kryptį pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones arba į žaliavų rinkas.
Investavimo kryptis tinka investuotojams, kurie siekia ilgalaikio kapitalo vertės augimo ir planuoja pinigus investuoti ilgiau nei 5 metus.

Investicijų valdytojai

Šiuo metu lėšos yra investuojamos į fondą – „SEB Global Fund“. Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma kiekvieną fondo darbo dieną.

Investavimo krypties rizika

Investavimo krypties rizikos kategorija nustatyta naudojant fondo investicinio vieneto vertės kitimo duomenis, kurie gali patikimai neparodyti investavimo krypties būsimos rizikos kategorijos.

Sandorio šalies rizika, likvidumo rizika, operacinė rizika, valiutos kursų rizika nėra tinkamai įvertinta klasifikacijos skalėje, bet vis tiek daro įtaką investicijų pagal investavimo kryptį vertei.

Pagrindiniai duomenys


Investavimo krypties informacija:
Investavimo krypties veiklos pradžia 2000-10-12
Apskaitos valiuta EUR
Paprastai investuojama 5 metus ir ilgiau
Investavimo objektas „SEB Global Fund“
Investavimo objekto pagrindiniai duomenys:
Bazinė valiuta USD
Klasė IC (EUR)
ISIN kodas LU0957651143
Bloomberg trumpinys SKAEICE LX
Valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“
Bendra rinkos vertė (Eur) 37.980.711,36
Turto dalis investavimo kryptyje (%) 100

Rizikos rodikliai

Mažesnė rizika

Didesnė rizika


Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

* atnaujinta 2019-12-04

Kita informacija

Visais klausimais dėl investavimo krypčių maloniai prašome kreiptis:

 • į bet kurį artimiausią SEB banko padalinį;
 • telefonu 1528 visą parą;
 • el. paštu info@seb.lt.
 • Valdytojo komentarai

  --

  Svarbi informacija

  Pateikiama informacija yra skirta esantiems ir galimiems draudėjams, kurie yra apsidraudę ar ketina apsidrausti investiciniu gyvybės draudimu AB „SEB gyvybės draudimas“. Draudikas nustato investicijų pagal investavimo kryptį vertę ir investicinio vieneto kainą kiekvieną darbo dieną. AB „SEB gyvybės draudimas“ netaiko jokių papildomų atskaitymų nuo fondo vieneto vertės.
  Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti. Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.
  Pagal investavimo kryptį lėšos investuojamos užsienio rinkose, todėl užsienio valiutų vertės svyravimas gali turėti įtakos investavimo krypties investicinių vienetų vertės didėjimui ar mažėjimui.
  Duomenys apie AB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą investavimo kryptį negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti kurių nors vertybinių popierių.

  Sąvokos

  Gyvybės draudimo investavimo krypties apskaitos valiuta.
  Investavimo kryptis investuoja į besivystančias rinkas, kuriose galimas ekonominis ir politinis nestabilumas, dideli valiutų kursų svyravimai bei mažas likvidumas vietinėse rinkose.
  Investicijų pagal investavimo kryptį rizikos ir grąžos santykis.
  Bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas valdymo įmonei. Investicinio fondo sudarymo tikslas – viešai platinant investicinius vienetus, sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir kitą likvidų turtą.
  Finansinės priemonės, kurių charakteristika ir vertė priklauso nuo pagrindinės priemonės ar turto (prekės, obligacijos, akcijos ar valiutos) charakteristikos ir vertės.
  Tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali padidinti subfondo svyravimus. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms investuotojai gali gauti minimalią grąžą, neuždirbti pelno arba net patirti nuostolį dėl šių investicijų. Investavimas į šias priemones gali sumažinti galimybę uždirbti ir esant finansų rinkų augimui.
  Tai rizika, kad skolos vertybinių popierių emitentas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų.
  Rizika, kad kurį nors turtą gali būti sunku parduoti tam tikru laiku pagrįsta kaina.
  Nuostoliai, kurių gali atsirasti dėl apskaitos sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.
  Tai tokia priemonė, kuria naudojantis investuotą kapitalą galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus. Tai gali būti grynieji pinigai, indėliai bankuose, iždo vekseliai (trumpalaikiai – iki 1 metų – Vyriausybės vertybiniai popieriai), pinigų rinkos fondų vienetai.
  Investuojant į kitų šalių rinkas susiduriama su konkrečioje šalyje taikomomis taisyklėmis ir standartais, galimais jų pakeitimais (pvz.: valiutos konvertavimas, mokesčiai, operacijų tikrinimai, nuosavybės teisės apribojimai, rizika, susijusi su įstatymų ar nutarimų įgyvendinimu), kurie gali daryti neigiamą įtaką investicijoms. Investicijos mažiau išsivysčiusiose finansų rinkose gali didinti šią riziką.
  Rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų (pvz., nesumokės sutartos sumos ar, kaip sutarta, neperleis vertybinių popierių).
  Tai vertybiniai popieriai, kurių leidėjas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima įsipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti pagrindinę skolą – nominaliąją vertę ir palūkanas, jeigu jos buvo nustatytos.
  Tai obligacijos, kurių investicinis reitingas yra mažesnis nei BBB.
  Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.Standartinis nuokrypis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į investicijų grąžą eurais.

  PASTABA. Investicijas pagal atitinkamas investavimo kryptis sudaro vertybiniai popieriai arba kitos investavimo priemonės (investavimo objektai).

  Investavimo portfelio valdymo metodai, kurie buvo pelningi esant normalioms rinkos sąlygoms, gali būti nepelningi ar net nuostolingi esant neįprastoms sąlygoms.
  Investuojama į vertybinius popierius, išleistus ne investavimo krypties apskaitos valiuta. Dėl to patiriama valiutos kursų rizika, atsirandanti dėl valiutos kursų pokyčių.

  © AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

  © AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

  2019-12-06, penktadienis, 08:44

  S|E|B

  Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

  Attention!This screen resolution is not supported.

  Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.