Interneto bankas

2019-12-06

Atsargaus investavimo kryptis

Investavimo pagal šią kryptį tikslas – investicijų vertės prieaugis, viršijantis infliaciją.

Pelningumas

 • Valiuta EUR
 • Vieneto vertė0,6435 (2019-12-04)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo metų pradžios
Atsargaus investavimo kryptis0,06%-0,17%-0,40%0,63%1,69%1,20%-2,60%24,81%3,39%

Vidutinis metinis pelningumas

2 metai 3 metai 5 metai 10 metų Nuo įsteigimo
Atsargaus investavimo kryptis-0,56%0,40%-0,53%2,24%4,28%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„Government of Spain (Spain) 5.150 31/10/28“ 3,10
„FNMA (United States) 4.000 01/07/47“ 2,80
„FNMA (United States) 2.500 01/10/34“ 2,00
„FNMA (United States) 3.500 01/10/49“ 2,00
„FNMA (United States) 3.500 01/06/48“ 1,80
„FHLM (United States) 3.000 01/04/33“ 1,50
„FHLM (United States) 3.500 01/07/49“ 1,40
„FHLM (United States) 3.500 01/07/49“ 1,40
FHLM (United States) 3.500 01/11/47 1,40
FNMA (United States) 3.500 01/11/47 1,40

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-09-30

Investavimo programa (strategija)

Tikslų yra siekiama didžiausią lėšų dalį investuojant į skolos vertybinius popierius, išleistus vyriausybių, savivaldybių, valstybinių institucijų, organizacijų ir įmonių. Pagal šią kryptį gali būti investuojama į obligacijų rinkose investuojančių kintamojo kapitalo bendrovių vienetus. Lėšos taip pat gali būti investuotos į pinigų rinkos priemones, indėlius. Norint valdyti riziką ir padidinti investicijų pagal kryptį pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones, susietas su skolos vertybiniais popieriais, palūkanų normomis, valiutomis ar valiutų kursais, įmonių mokumu.

Investicijų valdytojai

Šiuo metu lėšos yra investuojamos į „JPMorgan Asset Management (Europe) S.ą r.l.“ valdomą „JPM Global Strategic Bond Fund“. Tiesiogiai arba naudodamas išvestines finansines priemones subfondas investuoja į daugelį turto klasių: į skolos vertybinius popierius, vyriausybių ir jų agentūrų, valstybinių ir regionų valdžios institucijų ir tarptautinių organizacijų išleistus skolos vertybinius popierius, įmonių skolos vertybinius popierius, turtu, hipoteka užtikrintus vertybinius popierius (taip pat ir į turtu padengtas obligacijas) ir į valiutas. Nurodytų vertybinių popierių emitentai gali būti įvairių šalių, taip pat ir besivystančių rinkų.

Šį obligacijų subfondą turėtų pasirinkti investuotojai, kurie siekia, kad absoliuti investicijų portfelio grąža įvairiose situacijose ilgainiui viršytų lyginamojo indekso grąžą dėl kapitalo vertės prieaugio ir palūkanų, todėl kapitalo praradimo tikimybė vidutinės trukmės laikotarpiu sumažėtų, nes būtų taikoma lanksti strategija, pagal kurią investicijos išskaidomos į įvairius sektorius.

Investicijų užsienio valiuta vertė yra apskaičiuojama pagal fondo investicinių vienetų vertę eurais. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti interneto svetainėje www.jpmorganassetmanagement.lu → Investor Tools → Fund Explorer → Search by fund name or ISIN (partial accepted → LU1193799209).

Investavimo krypties rizika

Investavimo krypties rizikos kategorija nustatyta naudojant fondo investicinio vieneto vertės kitimo duomenis, kurie gali patikimai neparodyti investavimo krypties būsimos rizikos kategorijos.

Subfondas gali investuoti į ribotą skaičių šalių, sektorių arba emitentų išleistus vertybinius popierius, todėl jų grąža gali svyruoti labiau negu tų fondų, kurių investicijų rizika labiau išskaidyta. Sufondas gali investuoti į skolos vertybinius popierius, kurių reitingas žemesnis negu investicinis, arba į tokius, kurių reitingas nenustatomas. Didelę dalį savo turto subfondas gali investuoti į hipoteka ar turtu užtikrintus vertybinius popierius.

Pagrindiniai duomenys


Investavimo krypties informacija:
Investavimo krypties veiklos pradžia 1999-09-01
Apskaitos valiuta EUR
Paprastai investuojama 3 metus ir ilgiau
Investavimo objektas „JPM Global Strategic Bond Fund“
Investavimo objekto pagrindiniai duomenys:
Bazinė valiuta EUR
Klasė C (acc)
ISIN kodas LU1193799209
Valdymo bendrovė „JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.“
Bendra rinkos vertė (Eur) 24.127.081,38
Turto dalis investavimo kryptyje (%) 100

Rizikos rodikliai

Mažesnė rizika

Didesnė rizika


Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

* atnaujinta 2019-12-04

Kita informacija

Visais klausimais dėl investavimo krypčių maloniai prašome kreiptis:

 • į bet kurį artimiausią SEB banko padalinį;
 • telefonu 1528 visą parą;
 • el. paštu info@seb.lt.
 • Valdytojo komentarai

  --

  Svarbi informacija

  Pateikiama informacija yra skirta esantiems ir galimiems draudėjams, kurie yra apsidraudę ar ketina apsidrausti investiciniu gyvybės draudimu AB „SEB gyvybės draudimas“. Draudikas nustato investicijų pagal investavimo kryptį vertę ir investicinio vieneto kainą kiekvieną darbo dieną. AB „SEB gyvybės draudimas“ netaiko jokių papildomų atskaitymų nuo fondo vieneto vertės.
  Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti. Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.
  Pagal investavimo kryptį lėšos investuojamos užsienio rinkose, todėl užsienio valiutų vertės svyravimas gali turėti įtakos investavimo krypties investicinių vienetų vertės didėjimui ar mažėjimui.
  Duomenys apie AB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą investavimo kryptį negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti kurių nors vertybinių popierių.

  Sąvokos

  Gyvybės draudimo investavimo krypties apskaitos valiuta.
  Investavimo kryptis investuoja į besivystančias rinkas, kuriose galimas ekonominis ir politinis nestabilumas, dideli valiutų kursų svyravimai bei mažas likvidumas vietinėse rinkose.
  Investicijų pagal investavimo kryptį rizikos ir grąžos santykis.
  Bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas valdymo įmonei. Investicinio fondo sudarymo tikslas – viešai platinant investicinius vienetus, sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir kitą likvidų turtą.
  Finansinės priemonės, kurių charakteristika ir vertė priklauso nuo pagrindinės priemonės ar turto (prekės, obligacijos, akcijos ar valiutos) charakteristikos ir vertės.
  Tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali padidinti subfondo svyravimus. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms investuotojai gali gauti minimalią grąžą, neuždirbti pelno arba net patirti nuostolį dėl šių investicijų. Investavimas į šias priemones gali sumažinti galimybę uždirbti ir esant finansų rinkų augimui.
  Tai rizika, kad skolos vertybinių popierių emitentas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų.
  Rizika, kad kurį nors turtą gali būti sunku parduoti tam tikru laiku pagrįsta kaina.
  Nuostoliai, kurių gali atsirasti dėl apskaitos sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.
  Tai tokia priemonė, kuria naudojantis investuotą kapitalą galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus. Tai gali būti grynieji pinigai, indėliai bankuose, iždo vekseliai (trumpalaikiai – iki 1 metų – Vyriausybės vertybiniai popieriai), pinigų rinkos fondų vienetai.
  Investuojant į kitų šalių rinkas susiduriama su konkrečioje šalyje taikomomis taisyklėmis ir standartais, galimais jų pakeitimais (pvz.: valiutos konvertavimas, mokesčiai, operacijų tikrinimai, nuosavybės teisės apribojimai, rizika, susijusi su įstatymų ar nutarimų įgyvendinimu), kurie gali daryti neigiamą įtaką investicijoms. Investicijos mažiau išsivysčiusiose finansų rinkose gali didinti šią riziką.
  Rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų (pvz., nesumokės sutartos sumos ar, kaip sutarta, neperleis vertybinių popierių).
  Tai vertybiniai popieriai, kurių leidėjas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima įsipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti pagrindinę skolą – nominaliąją vertę ir palūkanas, jeigu jos buvo nustatytos.
  Tai obligacijos, kurių investicinis reitingas yra mažesnis nei BBB.
  Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.Standartinis nuokrypis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į investicijų grąžą eurais.

  PASTABA. Investicijas pagal atitinkamas investavimo kryptis sudaro vertybiniai popieriai arba kitos investavimo priemonės (investavimo objektai).

  Investavimo portfelio valdymo metodai, kurie buvo pelningi esant normalioms rinkos sąlygoms, gali būti nepelningi ar net nuostolingi esant neįprastoms sąlygoms.
  Investuojama į vertybinius popierius, išleistus ne investavimo krypties apskaitos valiuta. Dėl to patiriama valiutos kursų rizika, atsirandanti dėl valiutos kursų pokyčių.

  © AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

  © AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

  2019-12-06, penktadienis, 08:43

  S|E|B

  Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

  Attention!This screen resolution is not supported.

  Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.