Interneto bankas

2019-12-06

Dinamiško investavimo kryptis

Investicijų pagal šią investavimo kryptį tikslas – investuojant į įvairias turto klases pasiekti kapitalo augimą ilguoju laikotarpiu.

Pelningumas

 • Valiuta EUR
 • Vieneto vertė112,7790 (2019-12-04)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai Nuo metų pradžios
Dinamiško investavimo kryptis-0,80%1,36%5,19%9,42%8,62%17,71%

Vidutinis metinis pelningumas

2 metai Nuo įsteigimo
Dinamiško investavimo kryptis4,02%4,68%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„SEB Emerging Marketsfond“ 10,90
„E-mini S&P 500 Dec19“ 10,30
„SEB Asset Selection Opp ID H-SEK“ 6,50
„IPM Systematic Macro UCITS I SEK Acc“ 5,50
„Euro Stoxx 50 Dec19“ 5,00
„SEB Sustainable High Yield A H-SEK“ 3,90
„GS Glbl Strat Macro Bd I Acc SEK Hdg“ 3,80
„Vontobel Commodity G USD“ 2,80
„Microsoft Corp“ 1,90
„Procter & Gamble Co“ 1,40

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-06-30

Investavimo programa (strategija)

Pagrindinės finansinių priemonių klasės, į kurias investuojama, yra akcijos ir su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusios finansinės priemonės. Taip pat gali būti investuojama į išvestines finansines priemones, alternatyvių strategijų fondus, nekilnojamojo turto fondus, obligacijas, įskaitant didelio pajamingumo nereitinguotas obligacijas ir besivystančių šalių obligacijas.

Įgyvendinant strategiją yra laikomasi atsakingo investavimo gerosios praktikos principų. Renkant fondą atsižvelgta, ar fondas atsakingai investuoja ir laikosi tvarumo principų.

Investavimo kryptis tinka investuotojams, siekiantiems kapitalo vertės augimo ilguoju laikotarpiu ir planuojantiems investuoti pinigus ilgiau negu 5 metus.

Investicijų valdytojai

Pagal šią investavimo kryptį lėšos yra investuojamos į „SEB Pension Extra“ fondą, kurį valdo bendrovė „SEB Investment Management AB“, priklausanti SEB įmonių grupei.

Bazinė fondo valiuta yra Švedijos kronos (SEK), bet fondo turtas gali būti investuojamas ir kitomis valiutomis, pavyzdžiui, fondo grynųjų aktyvų vertė gali būti perskaičiuota (o fondo vienetai platinami) eurais. Nuo valiutų kurso svyravimo rizikos gali būti apsidraudžiama naudojant išvestines finansines priemones.

Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma kiekvieną fondo darbo dieną. Fondo investicinių vienetų galima pirkti ar juos parduoti kiekvieną fondo darbo dieną (išskyrus gruodžio 24 d. ir gruodžio 31 d.). Investicinių vienetų kainos yra skelbiamos kiekvieną fondo darbo dieną bendrovės „SEB Investment Management AB“ interneto svetainėje www.sebgroup.lu.

Investavimo krypties rizika

Investavimo krypties rizika ribojama, kadangi yra nustatyta fondo, į kurį investuojamos lėšos, didžiausia leistina rizika. Rizika valdoma paskirstant fondo investicijas į įvairias turto klases.

Rizika, kuri daro įtaką investicijų pagal investavimo kryptį vertei: kredito rizika, sandorio šalies rizika, likvidumo rizika, operacinė rizika, valiutos kursų rizika, išvestinių finansinių priemonių rizika, palūkanų normos rizika.

Pagrindiniai duomenys


Investavimo krypties informacija:
Investavimo krypties veiklos pradžia 2017-09-20
Apskaitos valiuta EUR
Paprastai investuojama 5 metus ir ilgiau
Investavimo objektas „SEB Pension Fund Extra“
Investavimo objekto pagrindiniai duomenys:
Bazinė valiuta SEK
Klasė IC (EUR)
ISIN kodas LU1575998791
Valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“
Bendra rinkos vertė (Eur) 1.489.029,95
Turto dalis investavimo kryptyje (%) 100

Rizikos rodikliai

Mažesnė rizika

Didesnė rizika


Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

* atnaujinta 2019-12-04

Kita informacija

Visais klausimais dėl investavimo krypčių maloniai prašome kreiptis:

 • į bet kurį artimiausią SEB banko padalinį;
 • telefonu 1528 visą parą;
 • el. paštu info@seb.lt.

 • Papildoma informacija dėl operacijų su investiciniais vienetais atlikimo terminų Investicinių vienetų, investuojamų pagal šią kryptį, operacijos gali būti atliekamos per ilgesnius negu kainyne nustatytus terminus, bet ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas.

  Valdytojo komentarai

  --

  Svarbi informacija

  Pateikiama informacija yra skirta esantiems ir galimiems draudėjams, kurie yra apsidraudę ar ketina apsidrausti investiciniu gyvybės draudimu AB „SEB gyvybės draudimas“. Draudikas nustato investicijų pagal investavimo kryptį vertę ir investicinio vieneto kainą kiekvieną darbo dieną. AB „SEB gyvybės draudimas“ netaiko jokių papildomų atskaitymų nuo fondo vieneto vertės.
  Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti. Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.
  Pagal investavimo kryptį lėšos investuojamos užsienio rinkose, todėl užsienio valiutų vertės svyravimas gali turėti įtakos investavimo krypties investicinių vienetų vertės didėjimui ar mažėjimui.
  Duomenys apie AB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą investavimo kryptį negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti kurių nors vertybinių popierių.

  Sąvokos

  Gyvybės draudimo investavimo krypties apskaitos valiuta.
  Investavimo kryptis investuoja į besivystančias rinkas, kuriose galimas ekonominis ir politinis nestabilumas, dideli valiutų kursų svyravimai bei mažas likvidumas vietinėse rinkose.
  Investicijų pagal investavimo kryptį rizikos ir grąžos santykis.
  Bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas valdymo įmonei. Investicinio fondo sudarymo tikslas – viešai platinant investicinius vienetus, sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir kitą likvidų turtą.
  Finansinės priemonės, kurių charakteristika ir vertė priklauso nuo pagrindinės priemonės ar turto (prekės, obligacijos, akcijos ar valiutos) charakteristikos ir vertės.
  Tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali padidinti subfondo svyravimus. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms investuotojai gali gauti minimalią grąžą, neuždirbti pelno arba net patirti nuostolį dėl šių investicijų. Investavimas į šias priemones gali sumažinti galimybę uždirbti ir esant finansų rinkų augimui.
  Tai rizika, kad skolos vertybinių popierių emitentas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų.
  Rizika, kad kurį nors turtą gali būti sunku parduoti tam tikru laiku pagrįsta kaina.
  Nuostoliai, kurių gali atsirasti dėl apskaitos sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.
  Tai tokia priemonė, kuria naudojantis investuotą kapitalą galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus. Tai gali būti grynieji pinigai, indėliai bankuose, iždo vekseliai (trumpalaikiai – iki 1 metų – Vyriausybės vertybiniai popieriai), pinigų rinkos fondų vienetai.
  Investuojant į kitų šalių rinkas susiduriama su konkrečioje šalyje taikomomis taisyklėmis ir standartais, galimais jų pakeitimais (pvz.: valiutos konvertavimas, mokesčiai, operacijų tikrinimai, nuosavybės teisės apribojimai, rizika, susijusi su įstatymų ar nutarimų įgyvendinimu), kurie gali daryti neigiamą įtaką investicijoms. Investicijos mažiau išsivysčiusiose finansų rinkose gali didinti šią riziką.
  Rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų (pvz., nesumokės sutartos sumos ar, kaip sutarta, neperleis vertybinių popierių).
  Tai vertybiniai popieriai, kurių leidėjas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima įsipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti pagrindinę skolą – nominaliąją vertę ir palūkanas, jeigu jos buvo nustatytos.
  Tai obligacijos, kurių investicinis reitingas yra mažesnis nei BBB.
  Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.Standartinis nuokrypis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į investicijų grąžą eurais.

  PASTABA. Investicijas pagal atitinkamas investavimo kryptis sudaro vertybiniai popieriai arba kitos investavimo priemonės (investavimo objektai).

  Investavimo portfelio valdymo metodai, kurie buvo pelningi esant normalioms rinkos sąlygoms, gali būti nepelningi ar net nuostolingi esant neįprastoms sąlygoms.
  Investuojama į vertybinius popierius, išleistus ne investavimo krypties apskaitos valiuta. Dėl to patiriama valiutos kursų rizika, atsirandanti dėl valiutos kursų pokyčių.

  © AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

  © AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

  2019-12-06, penktadienis, 08:43

  S|E|B

  Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

  Attention!This screen resolution is not supported.

  Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.