Interneto bankas

2019-10-21

„SEB pensija 1975-1981“

Tai pensijų fondas, kuris sudaromas ir valdomas siekiant užtikrinti optimalų rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę, kad pensijų fondo dalyvis gautų didžiausią investicijų naudą visu kaupimo laikotarpiu.

Pelningumas

  • Valiuta EUR
  • Vieneto vertė1,1755 (2019-04-24)
  • Grynųjų aktyvų vertė214 726 831,95 (2019-04-24)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai Nuo metų pradžios
„SEB pensija 1975-1981“0,13%4,40%10,51%17,55%
Lyginamasis indeksas-0,23%4,26%10,81%18,95%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF“ 18,79
„iShares Core MSCI World UCITS ETF“ 18,64
„AMUNDI INDEX MSCI UCITS ETF DR“ 14,43
„DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF“ 9,51
„Amundi ETF MSCI Emerging Markets ETF“ 8,32
„JOHCM Global Select Fund A“ 7,42
„Hermes Global Emerging Markets ACC“ 5,21
„SEB Ethical Global Index Fund“ 3,84
„Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR“ 2,64
„SEB Global Chance / Risk Fund“ 2,54

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-09-30

Valdytojo komentarai

2019 m. rugsėjo mėn.

Rugsėjį, kaip ir buvo laukta, ir JAV Federalinis atsargų bankas (FED), ir Europos Centrinis Bankas (ECB) sumažino palūkanas. Tai daugiausia turėjo įtakos, kad akcijų rinkos per mėnesį pakilo apie 3 procentus. Išsivysčiusių šalių akcijų indeksai rugsėjį pasiekė naujas aukštumas, o besivystančių šalių indeksai dėl nesibaigiančios muitų istorijos šiemet atsilieka. Apskritai akcijų rinkų indeksai dėl investuotojų neužtikrintumo jau kurį laiką svyruoja tam tikrame rėžyje – iš vienos pusės matome palankią centrinių bankų politiką (palūkanų mažinimą), kuri leidžia tikėtis tolesnio akcijų kilimo, tačiau makroekonominiai duomenys pasaulyje yra gerokai silpnesni negu metų pradžioje, o įmonių pelno augimo prognozės nuo metų pradžios smarkiai sumažėjo. Žiūrint į istorinius akcijų kainų rodiklius, jie yra santykinai dideli (akcijų kaina pervertinta), tačiau kitos investavimo alternatyvos, tokios kaip vyriausybių, įmonių obligacijos ar net grynieji pinigai šiuo metu duoda neigiamą pajamingumą. Finansų rinkose spalį daug dėmesio bus skiriama Didžiosios Britanijos pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Šiuo metu labiausiai tikėtinas pasitraukimo be jokio susitarimo scenarijus. Ilgalaikė tokio scenarijaus įtaka pasaulio rinkoms greičiausiai nebus itin reikšminga, tačiau pats faktas tuo metu gali sukelti nemažų sukrėtimų. Artimiausio laikotarpio rinkų kryptį, kaip įprasta, labiausiai lems D. Trumpo „Twitter“ žinutės įvairiomis temomis, tačiau išaugs ir „Brexit“ temos reikšmė. Neužtikrintumas išlieka didelis, tačiau manome, kad akcijų rinkų kritimo tikimybė artimiausiu metu yra kiek didesnė negu staigaus kilimo. Todėl šiuo metu laikomės kiek atsargesnės pozicijos – akcijų dalis portfelyje yra mažesnė, negu numatyta fondo strategijoje, vyriausybių obligacijų trukmė iki išpirkimo yra kiek trumpesnė, o dalis turto laikoma grynaisiais pinigais.

Investicijų valdytojai

Investicijų valdymo komandą sudaro profesionalūs valdytojai, turintys didelę patirtį finansų rinkose. Komandos darbo kultūra pasižymi nuolatiniu siekiu tobulėti, tiek didelį dėmesį skiriant tyrimams ir analizei, tiek keičiantis idėjomis ir patirtimi su didele investicijų valdymo profesionalų komanda visoje SEB grupėje.

Pagrindiniai duomenys

Platinimo valiuta EUR
Lyginamasis indeksas „SEB pensija 1975-1981“ lyginamasis indeksas

Fondo kaštai

Valdymo mokestis (%) 0,80
Platinimo/ įmokos mokestis (%) 0,00

* atnaujinta 2019-01-02

Rizikos rodikliai

* atnaujinta 2019-10-18

Kita informacija

Pasiskirstymas pagal turto rūšis
(2019 09 30):

akcijos 92,18 proc.,

vyriausybių obligacijos 2,4 proc.,

įmonių obligacijos 0 proc.,

kitos investicijos 2,16 proc.,

žaliavos 0 proc.,

išvestinės finansinės priemonės 0 proc.,

pinigų rinkos priemonės 3,26 proc.,

Valdytojo komentarai

--

Investavimo procesas

  • Pensijų fondas siekia užtikrinti papildomą pensiją senatvėje dalyviui, gimusiam 1975–1981 metais. Investavimo strategija parengta siekiant užtikrinti optimalų rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį visą kaupimo laiką. Tai reiškia, kad UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė) rūpestingai valdo dalyviams tenkančią riziką ir investuoja pensijų fondo turtą taip, kad jo dalyviams, pasirinkusiems pensijų fondą pagal gimimo datą, nereikėtų keisti pensijų fondo per visą likusį kaupimo laiką. Valdant pensijų fondo turtą atsižvelgiama į ilgalaikius pensijų fondo dalyvio interesus.
  • Pensijų fondas siekia uždirbti vidutiniam dalyviui kuo didesnę grąžą per visą kaupimo laiką, paskirstydamas investicijas į rizikingas ir mažiau rizikingas turto klases, atsižvelgdamas į likusį dalyvio amžių iki pensijos, vidutinio dalyvio kaupiamas įmokas (įstatymų nustatytą kaupimo normą), riziką ir kitus, Bendrovės nuomone, svarbius veiksnius. Rizikingų turto klasių dalis, artėjant pensijos amžiui, palaipsniui mažinama.
  • Pensijų fondo investicijos paskirstomos taip, kad tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo investicijų portfelis būtų pakankamai diversifikuotas atsižvelgiant į investicijų turto klasės, geografinių regionų ir sektorių specifiką bei tarpusavio sąsają.
  • Valdytojai, analizuodami pasaulio šalių makroekonominius duomenis ir šalių vystymosi perspektyvas trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, atsižvelgia į kiekvienos turto klasės patrauklumą ir augimo galimybes artimiausiu metu ir priima taktinius sprendimus, kokią fondo turto dalį investuoti į akcijų, obligacijų ar kitas turto klases. Taip perskirstant portfelio turtą, siekiama gauti kuo geresnį rizikos ir grąžos santykį bei sukurti pridėtinę vertę fondo dalyviui — gauti didesnę grąžą už tą, kuri gaunama investavus į lyginamąjį indeksą. Gerų fondo rezultatų siekiama ir nuolat analizuojant investicijų rezultatus ir ieškant naujų investicinių priemonių, kurios pagerintų fondo grąžos ir rizikos santykį.
  • Susipažinkite su išsamia pensijų fondo investavimo strategija.

Svarbi informacija

Valdymo įmonė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai atspindi praėjusio laikotarpio situaciją ir negarantuoja ateities rezultatų. Pensijų fondo būsimų rezultatų prognozės (jei pateikiamos) nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūsų investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo dalių vertės kilimui ir kritimui įtaką gali daryti ir valiutų kursų pokyčiai.

Pensijų fondo pelningumas (vieneto vertės pokytis) apskaičiuojamas atskaičius valdymo mokestį ir kitas išlaidas, dengiamas iš fondo turto. Fondo vieneto vertės pokytis skaičiuojamas neįtraukiant atskaičiuoto įmokos mokesčio. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar kvietimas sudaryti naują pensijų kaupimo sutartį arba keisti pensijų fondą ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą sudaryti naują pensijų kaupimo sutartį ar keisti pensijų fondą, turite susipažinti su fondų taisyklėmis ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais fondais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų fonde, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dydis proporcingai mažinamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Su pensijų fondų taisyklėmis galite susipažinti SEB banko skyriuje arba banko interneto puslapyje www.seb.lt pasirinkę meniu punktą Pensija -> Pensijų fondų taisyklės ir ataskaitos.

Sąvokos

Fiziniams asmenims, dalyvaujantiems pensijų kaupime, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų kaupimo bendrovei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. Sulaukę senatvės, pensiją gauna jau iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir pensijų fondo.
Fiziniams asmenims, savanoriškai kaupiantiems pensijas ir skiriantiems dalį savo pajamų (darbo užmokesčio, kitų teisėtai gautų pajamų) pensijų įmokoms į pensijų fondą, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų fondo valdymo įmonei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. Įmokoms, mokamoms į pensijų fondą, taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata.
Pensijų fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią pensijų turto dalį pensijų fonde.
Tai kitokios investicijos (pvz., į žaliavas), kurių grąža mažai susijusi su akcijų ir obligacijų grąža.
Rodiklis, kuris naudojamas vertinant obligacijų palūkanų normos riziką. Rodiklis apytiksliai parodo, koks bus obligacijų vertės pokytis rinkos palūkanų normoms pasikeitus 1 procentiniu punktu.
Atitinkamo fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų (pensijų fondų atveju – išskyrus įsipareigojimus fondo dalyviams) skirtumas.
Tai pasirenkamieji ar ateities sandoriai, kurie naudojami valdant riziką, apdraudžiant investicijas nuo valiutų kursų ar palūkanų normų svyravimų.
Vienkartinis mokestis, kuris išskaičiuojamas iš kiekvienos įmokos. Įmokos mokestis netaikomas pervedamoms lėšoms iš kito pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės.
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip smarkiai per metus svyravo pensijų fondo savaitės pelningumas, palyginti su lyginamojo indekso atitinkamu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnis gali būti pensijų fondo pelningumo nuokrypis nuo lyginamojo indekso pelningumo.
Statistinis rodiklis, rodantis tam tikros rinkos ar jos dalies vertės kitimą. Lyginamojo indekso pokyčių pagrindu yra vertinimas pensijų fondo pelningumas.
Tai investicijos, kurias galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus (pvz., grynieji, indėliai, iždo vekseliai, pinigų rinkos fondų vienetai).
Pensijų fondo vieneto vertės pokytis procentais per pasirinktą laikotarpį.
Dydis, rodantis, kokia grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetui (apskaičiuojama grynųjų aktyvų vertę dalijant iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip smarkiai per metus svyravo pensijų fondo savaitės pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.
Nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis ir išskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Paskelbta pensijų fondo investicinė grąža yra jau išskaičiavus valdymo mokestį.
Pelningumas, kuris gaunamas už obligacijas ir / ar kitas fiksuoto pajamingumo priemones, jeigu jos išlaikomos iki išpirkimo datos.

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

2019-10-21, pirmadienis, 19:36

S|E|B

Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

Attention!This screen resolution is not supported.

Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.