Interneto bankas

2019-10-21

„SEB turto išsaugojimo fondas“

Tai pensijų fondas, kuris sudaromas ir valdomas siekiant apsaugoti šio fondo dalyvio sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos rizikos ir kiek įmanoma labiau apriboti dalyviui tenkančią investavimo riziką.

Pelningumas

  • Valiuta EUR
  • Vieneto vertė1,0381 (2019-04-24)
  • Grynųjų aktyvų vertė9 320 127,57 (2019-04-24)

Pelningumas per laikotarpį

1 diena 1 mėnuo 3 mėnesiai Nuo metų pradžios
„SEB turto išsaugojimo fondas“0,08%0,92%2,71%3,81%
Lyginamasis indeksas0,07%0,87%2,90%4,10%

Didžiausios pozicijos*

Vertybiniai popieriai Dalis (%)
„PIMCO Global Investment Grade Credit Fund“ 8,27
„Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF“ 8,11
LR Vyriausybės obligacijos (2022 09) 6,88
LR Vyriausybės obligacijos (2020 03) 6,50
LR vyriausybės obligacijos (2021 08) 5,34
„iShares Core MSCI World UCITS ETF“ 4,17
Lenkijos vyriausybės obligacijos (2021 04) 3,26
LR Vyriausybės obligacijos (2021 03) 3,23
„DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF“ 3,22
„PIMCO Emerging Markets Bond Fund“ 2,87

* atnaujinta 2019-09-30

Investicijų paskirstymas (%)*

* atnaujinta 2019-09-30

Valdytojo komentarai

2019 m. rugsėjo mėn.

Rugsėjį, kaip ir buvo laukta, ir JAV Federalinis atsargų bankas (FED), ir Europos Centrinis Bankas (ECB) sumažino palūkanas. Tai daugiausia turėjo įtakos, kad akcijų rinkos per mėnesį pakilo apie 3 procentus. Išsivysčiusių šalių akcijų indeksai rugsėjį pasiekė naujas aukštumas, o besivystančių šalių indeksai dėl nesibaigiančios muitų istorijos šiemet atsilieka. Apskritai akcijų rinkų indeksai dėl investuotojų neužtikrintumo jau kurį laiką svyruoja tam tikrame rėžyje – iš vienos pusės matome palankią centrinių bankų politiką (palūkanų mažinimą), kuri leidžia tikėtis tolesnio akcijų kilimo, tačiau makroekonominiai duomenys pasaulyje yra gerokai silpnesni negu metų pradžioje, o įmonių pelno augimo prognozės nuo metų pradžios smarkiai sumažėjo. Žiūrint į istorinius akcijų kainų rodiklius, jie yra santykinai dideli (akcijų kaina pervertinta), tačiau kitos investavimo alternatyvos, tokios kaip vyriausybių, įmonių obligacijos ar net grynieji pinigai šiuo metu duoda neigiamą pajamingumą. Finansų rinkose spalį daug dėmesio bus skiriama Didžiosios Britanijos pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Šiuo metu labiausiai tikėtinas pasitraukimo be jokio susitarimo scenarijus. Ilgalaikė tokio scenarijaus įtaka pasaulio rinkoms greičiausiai nebus itin reikšminga, tačiau pats faktas tuo metu gali sukelti nemažų sukrėtimų. Artimiausio laikotarpio rinkų kryptį, kaip įprasta, labiausiai lems D. Trumpo „Twitter“ žinutės įvairiomis temomis, tačiau išaugs ir „Brexit“ temos reikšmė. Neužtikrintumas išlieka didelis, tačiau manome, kad akcijų rinkų kritimo tikimybė artimiausiu metu yra kiek didesnė negu staigaus kilimo. Todėl šiuo metu laikomės kiek atsargesnės pozicijos – akcijų dalis portfelyje yra mažesnė, negu numatyta fondo strategijoje, vyriausybių obligacijų trukmė iki išpirkimo yra kiek trumpesnė, o dalis turto laikoma grynaisiais pinigais.

Investicijų valdytojai

Investicijų valdymo komandą sudaro profesionalūs valdytojai, turintys didelę patirtį finansų rinkose. Komandos darbo kultūra pasižymi nuolatiniu siekiu tobulėti, tiek didelį dėmesį skiriant tyrimams ir analizei, tiek keičiantis idėjomis ir patirtimi su didele investicijų valdymo profesionalų komanda visoje SEB grupėje.

Pagrindiniai duomenys

Platinimo valiuta EUR
Lyginamasis indeksas „SEB turto išsaugojimo fondas“ lyginamasis indeksas

Fondo kaštai

Valdymo mokestis (%) 0,20
Platinimo/ įmokos mokestis (%) 0,00

* atnaujinta 2019-01-10

Rizikos rodikliai

* atnaujinta 2019-10-18

Kita informacija

Pasiskirstymas pagal turto rūšis
(2019 09 30):

akcijos 12,71 proc.,

vyriausybių obligacijos 61,88 proc.,

įmonių obligacijos 23,21 proc.,

kitos investicijos 0 proc.,

žaliavos 0 proc.,

išvestinės finansinės priemonės -0,08proc.,

pinigų rinkos priemonės 2,28 proc.,

Valdytojo komentarai

--

Investavimo procesas

  • Pensijų fondas skirtas žmonėms, kurie yra sulaukę pensijos amžiaus ir /ar yra pasirinkę gauti periodines išmokas iš fondo. Pensijų fondas siekia išlaikyti mažą pensijų fondo riziką ir stengiasi, kad dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo perkamosios galios mažėjimo. Taip pat pensijų fondas siekia saugumo, pelningumo ir likvidumo balanso.
  • Pensijų fondo rizika, t. y. aktyvų paskirstymas į rizikingus ir mažiau rizikingus, nekeičiama dėl dalyvio amžiaus kitimo – kitaip negu tikslinės grupės pensijų kaupimo fondų.
  • Turto išsaugojimo pensijų fondo investicijų portfelis sudaromas ir valdomas siekiant apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos rizikos, kartu kiek įmanoma labiau ribojant dalyviui tenkančią investavimo riziką. Į turto išsaugojimo pensijų fondą kartu su jiems priklausančiu pensijų turtu perkeliami senatvės pensijos amžių sukakę tikslinės grupės pensijų fondo dalyviai, kurie per vieną mėnesį nuo senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos nesudaro pensijų išmokos sutarties, taip pat mirusių dalyvių pensijų turtas, kol jis nėra paveldėtas.
  • Valdytojai, analizuodami pasaulio šalių makroekonominius duomenis ir šalių vystymosi perspektyvas trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, atsižvelgia į kiekvienos turto klasės patrauklumą ir augimo galimybes artimiausiu metu ir priima taktinius sprendimus, kokią fondo turto dalį investuoti į akcijų, obligacijų ar kitas turto klases. Taip perskirstant portfelio turtą, siekiama gauti kuo geresnį rizikos ir grąžos santykį bei sukurti pridėtinę vertę fondo dalyviui — gauti didesnę grąžą už tą, kuri gaunama investavus į lyginamąjį indeksą. Gerų fondo rezultatų siekiama ir nuolat analizuojant investicijų rezultatus ir ieškant naujų investicinių priemonių, kurios pagerintų fondo grąžos ir rizikos santykį.
  • Susipažinkite su išsamia pensijų fondo investavimo strategija.

Svarbi informacija

Valdymo įmonė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai atspindi praėjusio laikotarpio situaciją ir negarantuoja ateities rezultatų. Pensijų fondo būsimų rezultatų prognozės (jei pateikiamos) nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūsų investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo dalių vertės kilimui ir kritimui įtaką gali daryti ir valiutų kursų pokyčiai.

Pensijų fondo pelningumas (vieneto vertės pokytis) apskaičiuojamas atskaičius valdymo mokestį ir kitas išlaidas, dengiamas iš fondo turto. Fondo vieneto vertės pokytis skaičiuojamas neįtraukiant atskaičiuoto įmokos mokesčio. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar kvietimas sudaryti naują pensijų kaupimo sutartį arba keisti pensijų fondą ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą sudaryti naują pensijų kaupimo sutartį ar keisti pensijų fondą, turite susipažinti su fondų taisyklėmis ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais fondais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų fonde, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dydis proporcingai mažinamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Su pensijų fondų taisyklėmis galite susipažinti SEB banko skyriuje arba banko interneto puslapyje www.seb.lt pasirinkę meniu punktą Pensija -> Pensijų fondų taisyklės ir ataskaitos.

Sąvokos

Fiziniams asmenims, dalyvaujantiems pensijų kaupime, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų kaupimo bendrovei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. Sulaukę senatvės, pensiją gauna jau iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir pensijų fondo.
Fiziniams asmenims, savanoriškai kaupiantiems pensijas ir skiriantiems dalį savo pajamų (darbo užmokesčio, kitų teisėtai gautų pajamų) pensijų įmokoms į pensijų fondą, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų fondo valdymo įmonei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. Įmokoms, mokamoms į pensijų fondą, taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata.
Pensijų fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią pensijų turto dalį pensijų fonde.
Tai kitokios investicijos (pvz., į žaliavas), kurių grąža mažai susijusi su akcijų ir obligacijų grąža.
Rodiklis, kuris naudojamas vertinant obligacijų palūkanų normos riziką. Rodiklis apytiksliai parodo, koks bus obligacijų vertės pokytis rinkos palūkanų normoms pasikeitus 1 procentiniu punktu.
Atitinkamo fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų (pensijų fondų atveju – išskyrus įsipareigojimus fondo dalyviams) skirtumas.
Tai pasirenkamieji ar ateities sandoriai, kurie naudojami valdant riziką, apdraudžiant investicijas nuo valiutų kursų ar palūkanų normų svyravimų.
Vienkartinis mokestis, kuris išskaičiuojamas iš kiekvienos įmokos. Įmokos mokestis netaikomas pervedamoms lėšoms iš kito pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės.
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip smarkiai per metus svyravo pensijų fondo savaitės pelningumas, palyginti su lyginamojo indekso atitinkamu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnis gali būti pensijų fondo pelningumo nuokrypis nuo lyginamojo indekso pelningumo.
Statistinis rodiklis, rodantis tam tikros rinkos ar jos dalies vertės kitimą. Lyginamojo indekso pokyčių pagrindu yra vertinimas pensijų fondo pelningumas.
Tai investicijos, kurias galima per trumpą laiką ir be nuostolių pakeisti į pinigus (pvz., grynieji, indėliai, iždo vekseliai, pinigų rinkos fondų vienetai).
Pensijų fondo vieneto vertės pokytis procentais per pasirinktą laikotarpį.
Dydis, rodantis, kokia grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetui (apskaičiuojama grynųjų aktyvų vertę dalijant iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).
Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip smarkiai per metus svyravo pensijų fondo savaitės pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.
Nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis ir išskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Paskelbta pensijų fondo investicinė grąža yra jau išskaičiavus valdymo mokestį.
Pelningumas, kuris gaunamas už obligacijas ir / ar kitas fiksuoto pajamingumo priemones, jeigu jos išlaikomos iki išpirkimo datos.

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800; e. paštu info@seb.lt

© AB SEB bankas | Rekvizitai | Saugus bankas | Informacija gyventojams tel. +370 5 268 2800, įmonėms - +370 5 268 2822; e. paštu info@seb.lt

2019-10-21, pirmadienis, 19:28

S|E|B

Dėmesio!Nepalaikomas ekrano dydis.

Attention!This screen resolution is not supported.

Внимание! Это разрешение экрана не поддерживается.